Dostępny.net

Rzecznik Praw Obywatelskich zainteresowany dostępnością

“A jednak się kręci” chciało by się rzec. Rzecznik Praw Obywatelskich, któremu wielokrotnie skarżono się na niedostępne strony napisał list do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, w którym pyta się o to “jakie środki podjęto w sprawie zapewnienia dostępności publicznych stron i serwisów internetowych dla osób niepełnosprawnych ze szczególnym uwzględnieniem osób niewidomych i niedowidzących oraz jakie działania planowane są w tym zakresie w przyszłości.” Bardzo dobrze, że problem dostępności zaczyna uwierać (choćby przez takie listy) osoby mające realny wpływ na stanowione prawo. Pozostaje mieć nadzieję, że nie przejdzie bez echa i na samej odpowiedzi się nie skończ, ale zostaną podjęte konkretne działania w celu poprawy sytuacji prawnej. Zwłaszcza, że rok 2010, który ministrowie państw europejskich wyznaczyli sobie za ostateczną datę zapewnienia dostępności serwisom publicznym, coraz bliżej.

Ponieważ list opublikowano w formacie PDF, podobnie jak Vagla postanowiłem przytoczyć jego treść.

List Rzecznika

“Jako Rzecznik Praw Obywatelskich otrzymuję skargi organizacji działających na rzecz ochrony praw osób niepełnosprawnych dotyczące problemu dostępności stron internetowych instytucji publicznych dla osób niewidomych i niedowidzących.

Funkcjonalność publicznych serwisów internetowych, a także pełna dostępność witryn urzędów i instytucji państwowych dla osób niepełnosprawnych wiąże się z oczywistą poprawą jakości życia codziennego oraz zwiększeniem udziału osób niewidomych i niedowidzących w życiu społecznym, poprzez ułatwiony dostęp do informacji czy usług.

Dotychczasowe działania podejmowane na rzecz ułatwiania dostępności i użyteczności publicznych serwisów internetowych dla osób niepełnosprawnych zasługują na poparcie i uznanie. Jednak z uzyskanych przeze mnie informacji wynika, że urzędy i instytucje państwowe wciąż w zbyt małym stopniu uwzględniają potrzeby użytkowników niepełnosprawnych w prowadzonych przez siebie stronach internetowych i oferowanych usługach elektronicznych.

Na powyższy problem uwagę zwrócili także ministrowie państw członkowskich Unii Europejskiej, którzy w deklaracji z dnia 11 czerwca 2006 r. zatwierdzonej podczas Konferencji Ministerialnej Rady Europejskiej i Komisji Europejskiej w Rydze zobowiązali się do promowania i zapewnienia dostępności wszystkich publicznych stron internetowych do roku 2010 poprzez zapewnienie zgodności z odpowiednimi ogólnymi standardami i wytycznymi dotyczącymi dostępności stron internetowych określanymi przez konsorcjum W3C.

Problem ten nabiera dodatkowego znaczenia w kontekście przepisu art. 61 ust. 1 Konstytucji RP, zgodnie z którym obywatel ma prawo do uzyskiwania informacji o działalności organów władzy publicznej oraz osób pełniących funkcje publiczne. Nie ulega zaś wątpliwości, że szczególną rolę w urzeczywistnianiu prawa do informacji publicznej odgrywają dziś środki masowego przekazu, w tym strony i serwisy internetowe. Znaczenie tego nośnika informacji stało się na tyle istotne, iż w doktrynie utrwalił się pogląd, zgodnie z którym organ administracji nie jest obowiązany udzielić informacji, gdy jest ona powszechnie dostępna, np. w Internecie (por. W. Sokolewicz [w:] L. Garlicki, red., Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz. Tom II, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 1999). Nie można jednak nie zauważyć, że sposób prezentowania zasobów na stronach i serwisach internetowych ma istotny wpływ na to, czy zawarta w nich informacja będzie w praktyce faktycznie dostępna dla wszystkich obywateli. Co za tym idzie, budowanie stron przyjaznych osobom niewidomym i niedowidzącym jest krokiem milowym na drodze do przeciwdziałania dyskryminacji osób niepełnosprawnych w życiu politycznym, społecznym i gospodarczym.

W związku z powyższym, działając w oparciu o art. 13 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 lipca 1987 r. o RPO ( Dz. U. z 2001 r. Nr 14 poz. 147 ze zm.), zwracam się do Pana Premiera z uprzejmą prośbą o poinformowanie mnie, jakie środki podjęto w sprawie zapewnienia dostępności publicznych stron i serwisów internetowych dla osób niepełnosprawnych ze szczególnym uwzględnieniem osób niewidomych i niedowidzących oraz jakie działania planowane są w tym zakresie w przyszłości.

Niniejsze pismo przesyłam także na adres Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych – Pana Jarosława Dudy.”